Menu

“Resultaatgericht werken, hoe bereiken we onze organisatiedoelen?”

02 november 2023

10 minuten


Resultaatgericht werken: 10 meest voorkomende vragen


In dit artikel behandelen we de 10 meest voorkomende vragen over resultaatgericht werken en hoe we onze organisatiedoelen kunnen bereiken. We zullen elk van deze vragen in detail bespreken en praktische tips en adviezen geven om resultaatgericht werken succesvol toe te passen.

Vraag 1: Wat is resultaatgericht werken?

Resultaatgericht werken is een manier van werken waarbij de focus ligt op het behalen van concrete resultaten. Het gaat erom dat medewerkers zich richten op het bereiken van doelen en het leveren van meetbare resultaten, in plaats van alleen bezig te zijn met het uitvoeren van taken. Bij resultaatgericht werken wordt er gestuurd op output en wordt er gekeken naar de effectiviteit en efficiëntie van het werk.

Resultaatgericht werken kan worden toegepast op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau. Het gaat erom dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van de doelen en dat er gezamenlijk wordt gewerkt aan het behalen van deze doelen.

Belangrijke elementen van resultaatgericht werken zijn:

 • Duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten
 • Focus op output en resultaten in plaats van input en inspanning
 • Verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij medewerkers
 • Continue verbetering en optimalisatie van processen

Door resultaatgericht te werken, kunnen organisaties efficiënter en effectiever worden en hun doelen sneller bereiken.

Vraag 2: Waarom is resultaatgericht werken belangrijk?

Resultaatgericht werken is belangrijk omdat het helpt om de focus te leggen op de doelen en resultaten die een organisatie wil behalen. Het zorgt voor duidelijkheid en richting, zowel voor individuele medewerkers als voor teams en de gehele organisatie.

Door resultaatgericht te werken, kunnen organisaties de volgende voordelen behalen:

 • Efficiëntie: Resultaatgericht werken zorgt ervoor dat medewerkers zich richten op de belangrijkste taken en doelen, waardoor tijd en middelen efficiënter worden ingezet.
 • Effectiviteit: Door de focus te leggen op resultaten, kunnen organisaties hun doelen sneller en effectiever bereiken.
 • Motivatie: Resultaatgericht werken geeft medewerkers een gevoel van voldoening en motivatie, omdat ze kunnen zien dat hun inspanningen bijdragen aan concrete resultaten.
 • Transparantie: Resultaatgericht werken zorgt voor transparantie en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en welke resultaten er moeten worden behaald.
 • Continu leren en verbeteren: Resultaatgericht werken stimuleert een cultuur van continu leren en verbeteren. Door regelmatig de resultaten te evalueren, kunnen organisaties hun processen en werkwijzen optimaliseren.

Kortom, resultaatgericht werken is belangrijk omdat het helpt om de prestaties van een organisatie te verbeteren en de doelen sneller te bereiken.

Vraag 3: Hoe stel je resultaatgerichte doelen?

Het stellen van resultaatgerichte doelen is een belangrijk onderdeel van resultaatgericht werken. Het helpt om de focus te leggen op de gewenste resultaten en geeft richting aan het werk.

Om resultaatgerichte doelen te stellen, kun je de volgende stappen volgen:

 1. Bepaal de gewenste resultaten: Denk na over wat je wilt bereiken en welke resultaten je wilt behalen. Maak deze doelen zo concreet en meetbaar mogelijk.
 2. Maak de doelen SMART: Zorg ervoor dat de doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. Dit helpt om de doelen duidelijk en haalbaar te maken.
 3. Maak de doelen uitdagend: Zorg ervoor dat de doelen uitdagend genoeg zijn om medewerkers te motiveren, maar ook haalbaar genoeg om succes te behalen.
 4. Communiceer de doelen: Zorg ervoor dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de doelen en begrijpen wat er van hen wordt verwacht.
 5. Monitor en evalueer de voortgang: Houd de voortgang van de doelen in de gaten en evalueer regelmatig of de gewenste resultaten worden behaald. Pas indien nodig de doelen aan.

Door resultaatgerichte doelen te stellen, geef je richting aan het werk en zorg je ervoor dat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht.

Vraag 4: Hoe meet je de resultaten van resultaatgericht werken?

Het meten van de resultaten van resultaatgericht werken is essentieel om te bepalen of de gestelde doelen worden behaald en om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het werk.

Er zijn verschillende manieren om de resultaten van resultaatgericht werken te meten:

 • KPI’s (Key Performance Indicators): Definieer KPI’s die de belangrijkste resultaten meten. Dit kunnen bijvoorbeeld omzet, klanttevredenheid, productiviteit of kwaliteit zijn. Monitor regelmatig de KPI’s en evalueer of de gewenste resultaten worden behaald.
 • Evaluatiegesprekken: Voer regelmatig evaluatiegesprekken met medewerkers om de voortgang en resultaten te bespreken. Bespreek wat er goed gaat en waar er nog verbetering mogelijk is.
 • Feedback van klanten of stakeholders: Verzamel feedback van klanten of stakeholders om te bepalen of de gewenste resultaten worden behaald. Luister naar hun ervaringen en suggesties voor verbetering.
 • Interne audits: Voer interne audits uit om de processen en werkwijzen te beoordelen. Identificeer eventuele knelpunten en verbetermogelijkheden.

Door de resultaten regelmatig te meten, kun je de voortgang volgen en tijdig bijsturen indien nodig. Dit helpt om de gewenste resultaten te behalen en de prestaties te verbeteren.

Vraag 5: Welke vaardigheden zijn belangrijk bij resultaatgericht werken?

Bij resultaatgericht werken zijn er verschillende vaardigheden die belangrijk zijn om succesvol te zijn. Deze vaardigheden helpen medewerkers om zich te richten op de gewenste resultaten en effectief te werken.

Enkele belangrijke vaardigheden bij resultaatgericht werken zijn:

 • Doelgerichtheid: Het vermogen om duidelijke doelen te stellen en je hierop te richten.
 • Planning en organisatie: Het vermogen om het werk goed te plannen en te organiseren, zodat de gestelde doelen kunnen worden behaald.
 • Tijdmanagement: Het vermogen om je tijd efficiënt in te delen en prioriteiten te stellen.
 • Probleemoplossend vermogen: Het vermogen om problemen te identificeren en op te lossen, zodat de gewenste resultaten kunnen worden behaald.
 • Communicatie: Het vermogen om duidelijk te communiceren over de doelen, verwachtingen en voortgang.
 • Samenwerking: Het vermogen om effectief samen te werken met collega’s en andere stakeholders om de gewenste resultaten te behalen.
 • Flexibiliteit: Het vermogen om je aan te passen aan veranderende omstandigheden en om te gaan met onzekerheid.

Door deze vaardigheden te ontwikkelen en te versterken, kunnen medewerkers resultaatgericht werken en bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen.

Vraag 6: Hoe motiveer je medewerkers voor resultaatgericht werken?

Het motiveren van medewerkers voor resultaatgericht werken is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze gemotiveerd en betrokken zijn bij het behalen van de doelen.

Enkele tips om medewerkers te motiveren voor resultaatgericht werken zijn:

 • Creëer betrokkenheid: Betrek medewerkers bij het stellen van doelen en het bepalen van de gewenste resultaten. Dit vergroot hun betrokkenheid en motivatie.
 • Geef autonomie: Geef medewerkers de vrijheid en verantwoordelijkheid om hun werk op hun eigen manier te organiseren en de gestelde doelen te behalen.
 • Erkenning en beloning: Erken en beloon medewerkers voor het behalen van resultaten. Dit kan zowel in de vorm van financiële beloning als in de vorm van erkenning en waardering.
 • Creëer een positieve werkomgeving: Zorg voor een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Dit stimuleert hun motivatie en betrokkenheid.
 • Stimuleer persoonlijke ontwikkeling: Bied mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Dit motiveert medewerkers om zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de organisatiedoelen.

Door medewerkers te motiveren en te betrekken bij resultaatgericht werken, vergroot je hun motivatie en betrokkenheid, wat leidt tot betere prestaties en resultaten.

Vraag 7: Wat zijn de valkuilen van resultaatgericht werken?

Hoewel resultaatgericht werken veel voordelen heeft, zijn er ook enkele valkuilen waar je rekening mee moet houden.

Enkele valkuilen van resultaatgericht werken zijn:

 • Te veel focus op resultaten: Als de focus te veel ligt op resultaten, kan dit ten koste gaan van andere belangrijke aspecten, zoals samenwerking, creativiteit en innovatie.
 • Onrealistische doelen: Het stellen van onrealistische doelen kan leiden tot demotivatie en frustratie bij medewerkers. Zorg ervoor dat de doelen haalbaar zijn en dat medewerkers de juiste middelen hebben om deze doelen te behalen.
 • Te weinig aandacht voor procesverbetering: Als de focus alleen ligt op het behalen van resultaten, kan er te weinig aandacht zijn voor het continu verbeteren van processen en werkwijzen.
 • Gebrek aan betrokkenheid en communicatie: Als medewerkers niet betrokken worden bij het stellen van doelen en het bepalen van de gewenste resultaten, kan dit leiden tot een gebrek aan motivatie en betrokkenheid.
 • Te veel nadruk op individuele prestaties: Resultaatgericht werken kan leiden tot een te sterke focus op individuele prestaties, waardoor samenwerking en teamwerk kunnen worden verwaarloosd.

Om deze valkuilen te vermijden, is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen resultaatgericht werken en andere belangrijke aspecten, zoals samenwerking, innovatie en procesverbetering.

Vraag 8: Hoe implementeer je resultaatgericht werken in een organisatie?

Het implementeren van resultaatgericht werken in een organisatie vereist een gestructureerde aanpak en betrokkenheid van alle betrokkenen.

Enkele stappen om resultaatgericht werken te implementeren zijn:

 1. Creëer bewustwording: Maak medewerkers bewust van het belang en de voordelen van resultaatgericht werken. Communiceer duidelijk wat er van hen wordt verwacht.
 2. Stel duidelijke doelen: Bepaal de gewenste resultaten en stel duidelijke doelen die hieraan bijdragen. Maak deze doelen meetbaar en communiceer ze naar alle betrokkenen.
 3. Creëer draagvlak: Zorg ervoor dat alle betrokkenen betrokken worden bij het implementatieproces en dat er draagvlak is voor resultaatgericht werken.
 4. Train en ondersteun medewerkers: Zorg voor training en ondersteuning van medewerkers om hen te helpen bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden en het begrijpen van de nieuwe werkwijze.
 5. Evalueer en optimaliseer: Evalueer regelmatig de voortgang en resultaten van resultaatgericht werken. Identificeer verbeterpunten en optimaliseer de werkwijze indien nodig.

Het implementeren van resultaatgericht werken is een proces dat tijd en inspanning vereist, maar het kan leiden tot betere prestaties en resultaten binnen de organisatie.

Vraag 9: Hoe zorg je voor een goede samenwerking bij resultaatgericht werken?

Een goede samenwerking is essentieel bij resultaatgericht werken. Het zorgt ervoor dat medewerkers effectief kunnen samenwerken om de gewenste resultaten te behalen.

Enkele tips voor een goede samenwerking bij resultaatgericht werken zijn:

 • Communiceer duidelijk: Zorg voor open en duidelijke communicatie tussen teamleden. Bespreek de doelen, verwachtingen en voortgang regelmatig.
 • Deel verantwoordelijkheid: Geef teamleden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van de resultaten. Stimuleer samenwerking en het delen van kennis en expertise.
 • Stimuleer feedback: Moedig teamleden aan om feedback te geven en te ontvangen. Dit helpt om de prestaties te verbeteren en van elkaar te leren.
 • Creëer een positieve teamcultuur: Zorg voor een positieve en ondersteunende teamcultuur waarin teamleden elkaar waarderen en ondersteunen.
 • Los conflicten op: Pak conflicten binnen het team direct aan en zoek naar oplossingen die de samenwerking bevorderen.

Door te zorgen voor een goede samenwerking, kunnen teams effectief samenwerken en de gewenste resultaten behalen.

Vraag 10: Wat zijn de voordelen van resultaatgericht werken?

Resultaatgericht werken biedt verschillende voordelen voor zowel individuele medewerkers als voor teams en organisaties.

Enkele voordelen van resultaatgericht werken zijn:

 • Efficiëntie: Resultaatgericht werken zorgt ervoor dat medewerkers zich richten op de belangrijkste taken en doelen, waardoor tijd en middelen efficiënter worden ingezet.
 • Effectiviteit: Door de focus te leggen op resultaten, kunnen organisaties hun doelen sneller en effectiever bereiken.
 • Motivatie: Resultaatgericht werken geeft medewerkers een gevoel van voldoening en motivatie, omdat ze kunnen zien dat hun inspanningen bijdragen aan concrete resultaten.
 • Transparantie: Resultaatgericht werken zorgt voor transparantie en duidelijkheid binnen de organisatie. Iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en welke resultaten er moeten worden behaald.
 • Continu leren en verbeteren: Resultaatgericht werken stimuleert een cultuur van continu leren en verbeteren. Door regelmatig de resultaten te evalueren, kunnen organisaties hun processen en werkwijzen optimaliseren.

Kortom, resultaatgericht werken biedt verschillende voordelen die bijdragen aan betere prestaties en resultaten binnen een organisatie.Lees ook deze artikelen

3 minuten De Coachende baas: Laat je team bloeien!
5 minuten Duurzame prestatieverbetering: De kracht van het BILT
2 minuten De Laissez-Faire baas: Laat je team vliegen!
1 minuten 10 tips voor het managen van verwachtingen
2 minuten Leiderschap en Prinsjesdag: ’n Match Made in Den Haag
6 minuten Werken aan een morele ambitie
4 minuten De micromanagement baas
1 minuten Benedictijns leiderschap; voor een frisse start na de vakantie
3 minuten Vertrouwen Herstellen in Teams
1 minuten Ga jij fluitend of zuchtend door het leven?
3 minuten Grenzen aan het Creëren van Draagvlak
5 minuten Leidinggeven door de generaties heen. Zo doet RSM het.
MENU
Contact
info@twst.nl 035 7600 460